00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

. Atkinson, J. H. , Brown, E. Tand Potts, D. M. ,

Collapse of Shallow Unlined Tunnels in Dense Sand
Tunnels and Tunnelling, vol 7, No. 3, pp 81-87, 1975.
Atkinson, J. H. , Cairncross, A. M. , and James, R. G. ,

Model Tests on Shallow Tunnels in Sand and Clay
Tunnels and Tunnel ling, vol. 6, No. 3, pp 28-32, 1974.
Atkinson, J. He , and Orr, TO L. L. ,Experiments on
42370051518048

14113197992615

14052238001761

Model Tunnils in Stiff Clay proc. of the Sixth European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Austria, vol. 2, pp 277—280, 1976.
Atkinsson, J. H. , and Potts, D. M. ,Subsidence above

Shallow Tunnels in Soft Ground J • Geotech. Eng. Div. ,
ASCE, vol. 103 (GT4) , pp 307-375, 1977.
Atkinson, J. H. , Potts, M. , and Schofield, A. N.

Centrifugal Model Tests on Shallow Tunnels in Sand
Tunnels and Tunnelling, vol. 9, No. 1, pp 59—64, 1977.
. Attewe11 , P. B. , and Farmer, I. W. , Ground Deformat— ions Resulting from Shield Tunnelling Canadian

Geotechnical Journal, No. 11 , pp 380-395, 1974.

. Attewe11, P.and Farmer , I WGround Settlement above Shield Driven Tunnels in Clay Tunnels and Tunnel ling, vol. 7, No. 1, pp 58—62, 1975.
. Attewell, P. B. , Yeates, J. , and Selby, A. R. , Soil

Movements Indüced by Tunnel ling and Their Effects on

Pipelines and Structures, Chapman and Hall, USA, 1986 •
. Broms, B. B. , and Bennermark, H. , Stability of Clay at Vertical Openings J. Soil Mech. Div. ASCE, vol. 93(SM1) , pp 71-94, 1967.

10 . Butler, R. A. , and Hampton, D. Subsidence over Soft Ground Tunnel J. Geotech. Eng. Div. ASCE, vol. 104 (GTI) , pp 35-49, 1975.
. Glossop, N. H. , and Farmer, I. W. , Settlement Associ— ated with Romoval of Compressed Air Pressure During Tunnel ling in Alluvial Clay , Geotechinque, vol. 29 , No, 1, pp 67-72, 1979.
. Hansmire, W. H. , and Cording, E. J. , Soil Tunnel Test Section, Case History Summary J. Geotech. Eng. Div. ASCE, vol. 111(GT 11) , pp 259- 261, 1985.
13. Lo, K. Y. , Ng, M. C. , and Rowe, R. K. ,Predicting


دیدگاهتان را بنویسید