جلد

2

شماره

ی

3

پاییز

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1392

از ترکیب بهینه، به عنـوان الکترولیـت جامـد بـود. سیـستم5x=10,15,20,25) 45Li2O-xTiO2-(55-x)P2O) جهـتبررسی تاث یر جایگزین شدن2TiO به جای5P2O مورد بررسی قرار گرفت. ابتداشیشه در دمای1350 درجه سانتیگراد بـهروش ذوب و ریختهگری تهیه گردیدند وسپسبا عملیات حرارتی دو ساعته در دمایپیکتبلورحاصـل ازآنـالیز حرارتـیافتراقی(DTA) به شیشه سرامیک تبدیلشدند. نتایج آنالیز فـازی(XRD) و ریـزسـاختا ری (SEM) حـاکی از تبلـور فـازناسیکون، در شیشهی حاوی25 درصد مولی2TiO بود . نتایج نشاندهنده آن است که تبلور سطحی مکانیزم غالب در تبلورشیشه- سرامیکهای سیستم5Li2O-TiO2-P2O میباشد و عملیات حرارتی دو مرحلهای جهت تشکیل فاز ناسیکون تاثیر داشته است.


دیدگاهتان را بنویسید