جلد

2

شماره

ی

3

پاییز

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1392

(5C1:Al-22.93wt%V2O و5C2: Al-15.78wt%V2O) تحت آسیاکاری و سپس تراکم قرار گرفتند. نمونههـایخام در دماهایC،650°C°800 وC°1000 حرارت داده شدند. نتایج آنالیزXRD پس از تف جوشـی نمونـه هـا دردمایC°1000نشان داد که فازهای2Al3V،Al21V و3α-Al2O در هر دو نمونه به عنـوان تقویـتکننـده تـشکیلشده با این تفاوت که در نمونه1C، فاز7Al45V نیز وجود دارد. استحکام فشاری وکرنش هـر دو نمونـه کـامپوزیتینسبت به آلومینیوم خالص افزایش قابل توجهی را نشان میدهد که این افـزایش را مـیتـوان ناشـی از وجـود ذراتتقویتکنندهسرامیکی و بینفلزیAl-V و همچنین تفجوشی نمونههای کامپوزیتی در حضور فاز مـذابآلومینیـوم دانست.
کلید واژه: کامپوزیت درجا، تقویتکننده، پراش پرتو ایکس، آنالیز حرارتی، آزمون فشار.


دیدگاهتان را بنویسید