جلد

2

شماره

ی

3

پاییز

1392

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1279840468

کلیـد واژه: نانوبیوالیـاف شیـ شهای توخـالی، نانوالیـاف شیـ شهای مزوپـور، پارامترهـای الکتروریـسی، نـازل هـم محـور، پلیمر پلی وینیل پیرولیدون، روش الکتروریسی.
1- مقدمه


دیدگاهتان را بنویسید